Carmine Blog

Data adăugării: 05.12.2018 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Tombola Carmine Shoes”

Perioada Campaniei: 06 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “Tombola Carmine Shoes” (denumita în continuare “Campania” sau “Promotia”) este SC Carmine Prod SRL, cu sediul în Strada Pietei nr. 5 Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40 /854 /2003, cu codul fiscal nr. RO 15148995 (denumita in continuare „Organizatorul”).

Participanţii la aceasta Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina facebook pe toată perioada Campaniei Promoționale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări pe pagina magazinului www.carmineshoes.ro

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea au fost comunicate conform regulamentului.


SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în magazinul online www.carmineshoes.ro și in magazinul fizic de pe Calea Victoriei nr. 17, etaj 1.


SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 06 decembrie 2018, ora 10.00 şi se va desfăşura până la data de 31 decembrie 2018, ora 24.00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării acestuia. Dupa data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.


SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, angajații agenției implicate, colaboratorii implicati și nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, făra a avea obligația de a o demonstra cu probe.


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE SI PREMII

Campania se desfăşoară în magazinul online www.carmineshoes.ro și in magazinul fizic de pe Calea Victoriei nr. 17, etaj 1.

Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune.

Pentru a se înscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat in cadrul acestei sectiuni.
Mecanism participare:

Pentru a fi înscris în tragerea la sorți din cadrul campaniei “Tombola Carmine Shoes”, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Să cumpere un produs (cizme, ghete, botine, pantofi, etc.) din colectiile Carmine Shoes (online sau în magazin), în perioada 06 - 31 decembrie 2018 și este înscris automat la tombola cu cele 20 de premii.

2. Utilizatorii se pot înscrie la această campanie o data pe comanda inregistrată si finalizată.

Premiile campaniei

Locul 1. O pereche cizme la alegere din oferta.

Locul 2. O pereche ghete Sexy Mood

Locul 3. O pereche pantofi Red Queen

5 x vouchere de 50 de lei

5 vouchere x 40 de lei

7 x vouchere 30 de lei.

Campania este valabilă pentru toate clientele care cumpără online sau în magazin. În magazinul fizic inscrierea se va face pe baza unui bilet de tombola pe care clientul trebuie sa isi lase datele necesare participarii.


SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1 Acordarea premiilor

Cele 20 de premii anuntate la sectiunea 5 sunt acordate de SC Carmine Prod SRL.

Premiile se acordă prin tragere la sorti, dintr-o urnă cu toti participantii eligibili care au intrat în campanie, prin cumpararea unui produs din magazin sau online, în perioada campaniei. Un participant eligibil este un utilizator care a îndeplinit toate conditiile specificate in sectiunea 5. Extragerea va avea loc live, în data de 8 februarie 2019.

Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor în bani și nu se cumulează cu alte promoții.

Voucherele vor putea fi folosite pentru cumpărături în magazinul fizic Carmine Shoes sau online pe site-ul www.carmineshoes.ro.

6.2 Validarea castigatorilor

În urma tragerii la sorţi live, vor fi desemnati castigatorii. Numele acestora vor fi afisate pe site – www.carmineshoes.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Carminesho... în data de 8 februarie 2019.

În sensul revendicării premiului, in decursul a 3 zile lucrătoare după primirea e-mailului de confirmare, un reprezentant al Organizatorului va contacta telefonic sau prin email potențialii câștigători desemnați și îi va anunța asupra câștigului. Aceştia vor fi rugaţi să furnizeze datele personale constând în nume, prenume, număr telefon, adresa poștală complete, iar expedierea premiului se va face în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data anunțării participantului asupra câștigului. Toate acestea vor fi transmise prin e-mail, la adresa office@carmineshoes.ro.

Dacă Organizatorul nu primește cele solicitate pentru validarea premiului în termen de 3 zile lucrătoare de la data informării ori câștigătorul refuză premiul exprimând explicit acest lucru, calitatea de câștigător îi este retrasă și premiul va rămâne in posesia Organizatorului.

Premiile vor fi trimise de catre Carmine Shoes, prin intermediul serviciilor de curierat sau vor fi ridicate de la magazin în termen de maxim 30 de zile de la data validării. Premiile constând în vouchere vor fi trimise pe email fiecărui câștigător în parte.

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1 Numele castigatorilor validati si premiile castigate vor fi comunicate pe site si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Carminesho..., până cel târziu la data de 8 februarie 2018, ora 23:00.

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE:

8.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

8.2. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicata, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com precum nici blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.

Imposibilitatea unor participanti de a participa, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

SECŢIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 23039.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscriși în Campanie sunt deacord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea inscrierii in Campanie.

Organizatorul și Agenția garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa SC Carmine Prod SRL, cu sediul în Strada Pietei nr. 5 Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40 /854 /2003, cu codul fiscal nr. RO 15148995, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresă: SC Carmine Prod SRL, cu sediul în Strada Pietei nr. 5 Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40 /854 /2003, cu codul fiscal nr. RO 15148995, în termen de maxim 2 (două) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

În cazul în care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Cod civil. Organizatorul, daca invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.


SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor Participanților, pe site-ul si pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Comment-uri

Nici o postare găsită

 
În curs de procesare...
Top